“Een samenleving waarin iedereen mee kan doen ongeacht talenten of beperkingen” (Uit de plannen van het huidige kabinet)

Aanleiding en noodzaak

Wij zien twee ontwikkelingen in de arbeidsmarkt: Toenemende flexibiliteit en een grote groep die aan de kant staat.

Het huidige kabinet gaat uit van “Een samenleving waarin iedereen mee kan doen ongeacht talenten of beperkingen.” De werkelijkheid is echter voor velen nog heel anders. Het SCP stelt in een rapport dat de helft van de bedrijven niet van plan is mensen met een beperking in dienst te nemen. En dat er in Nederland nog meer dan 1 miljoen (!) mensen aan de kant staan. Mannen en vrouwen met een bijstands-, werkloosheids- of arbeidsongeschiktheids-uitkering.

Volgens een artikel in het FD van 13-11-2017 is voor deze mensen een inclusieve arbeidsmarkt dé weg naar participatie, werk en inkomen. Cijfers van het CBS laten zien dat van die 1 miljoen mensen 400 duizend mensen een bijstandsuitkering ontvangen. Uit eigen rondvraag bij gemeenten is duidelijk dat circa 2% van personen met bijstand aan het ondernemen is of dit zouden willen. Deze groep heeft Tonius op het oog. Platformbedrijf Tonius wil als sociale onderneming, deze groep maximaal ondersteunen door hun zakelijke belangen even hoog te achten als de eigen belangen.

Afhankelijk van ontwikkelingen in regelgeving en technologie, zullen platformbedrijven 20 tot 70 procent van de ‘flexbranche’ overnemen. Taxi, schoonmaker of maaltijd nodig? Met één klik zijn ze besteld. Simpel voor de particulier, maar ook voor bedrijven. Vaak zijn deze arbeidskrachten nu nog uitzendkrachten, maar hun werkzaamheden lenen zich goed voor een digitaal ‘werkplatform’. Ze doen veelal repetitief, laagopgeleid werk waar met pieken veel vraag naar is. Een app op de telefoon brengt flexibele arbeidskrachten rechtstreeks in contact met een opdrachtgever.

Een platform brengt vraag en aanbod bij elkaar en faciliteert de. Een ratingsysteem dwingt de zelfstandige tot het leveren van kwaliteit. De werknemer doet als zzp’er zelf zijn administratie en draagt het risico van ziekte. Wie zijn deze arbeidskrachten? Typerend voor een groot deel van die groep is dat ze lager zijn opgeleid, in aanmerking komen voor laag betaald werk en niet veel financiële reserves hebben. Een kwetsbare groep die afhankelijk is van ontwikkelingen in wet- en regelgeving rondom sociale zekerheid. Daarnaast zijn deze flexibele arbeidskrachten afhankelijk hoe het maatschappelijk middenveld zich opstelt.

TONIUS wil naast die genoemde broodnodige inclusieve arbeidsmarkt, ‘inclusief ondernemerschap’ aanjagen.